Avaluar amb Moodle: tot un món de possibilitats

JUSTIFICACIÓ

Com a professionals de l’ensenyament, al professorat universitari ens cal disposar d’un bon ventall de competències adaptades a la creixent ubiqüitat dels dispositius i aplicacions digitals disponibles per anar desenvolupant la nostra pròpia competència digital. En la formació universitària de qualitat, l’avaluació dels aprenentatges ha esdevingut -de sempre- un dels pilars fonamentals crítics a la qual ha calgut donar resposta en situacions canviants com l’actual. En aquest context, ens cal, doncs, disposar de nous recursos, nous procediments i noves estratègies d’avaluació encarats, sobretot, a donar resposta a aquests nous reptes de l’avaluació en condicions de presencialitat adaptada o virtualitat. És en aquest punt on podem esprémer el nostre Campusvirtual UB -complementat a voltes amb altres eines- per cercar bones metodologies docents adaptades a les nostres necessitats que ens poden ajudar a cercar noves fórmules d’avaluació continuada cada vegada més centrades en el propi procés d’aprenentatge significatiu i profund de l’estudiant.

OBJECTIUS

 • Reflexionar sobre el disseny i planificació de l’avaluació continuada en un context de presencialitat, presencialitat adaptada o semipresencialitat.
 • Elaborar propostes que puguin aplicar-se a diferents tipologies d’assignatures.
 • Conèixer recursos, instruments i estratègies útils per a l’avaluació continuada dins el CV.
 • Ser competents per a configurar i utilitzar les eines/recursos i aprendre en quines situacions és millor la seva utilització.
 • Analitzar els avantatges i els inconvenients de les experiències que es presenten.

TEMARI

 • L’avaluació: contínua i continuada
 • Tipologia de l’avaluació (diagnòstica, formativa, acreditativa…)
 • L’avaluació en espais virtuals d’aprenentatge: avantatges i inconvenients
 • L’avaluació dels aprenentatges amb Moodle
  • Configuració inicial del curs
  • Escales d’avaluació i rúbriques
  • El feedback i la retroacció
 • Eines i recursos per avaluar al Campusvirtual UB
  • Les tasques i el treball col·laboratiu
  • Els fòrums de discussió
  • Els qüestionaris i les autoavaluacions
  • Les presentacions amb Collaborate
  • L’eina Taller i la coavaluació
  • Eines antiplagi: Urkund
  • Altres recursos (glossari, lliçó, wiki…) del CV que poden avaluar-se
 • Seguiment i avaluació de la participació de l’estudiant
  • Compleció d’activitats
  • Informes globals i registres personals
  • Assistència
  • Insígnies
  • Personalized Learning Designer (PLD)